Wally Rodd

History

Year 5 km 10 km
2021 - -
2020 - -
2019 Nov. 2 Nov. 2
2018 Nov. 3 Nov. 3
2017 Nov. 4 Nov. 4
2016 - -
2015 Nov. 7 Nov. 7
2014 Nov. 1 Nov. 1
2013 - -
2012 - Nov. 3
2011 - Nov. 5
2010 - Nov. 6
2009 - Nov. 7
2008 - -
2007 - Oct. 27
2006 - -
2005 - Oct. 29
2004 - Oct. 30
2003 - Oct. 25
2002 - Oct. 26
2001 - Oct. 27
2000 - Oct. 28
1999 - Oct. 30

Fastest Times

5 km

10 km